Loading...

خدمات نظارت بر پروژه های منظر و فضای سبز

دوشنبه 26 تیر 1396
فضای سبز و منظر
5570

 

نظارت بر ساخت و ساز پروژه گامي مهم در موفقيت اجراي طرح است. لذا شرکت های ناظر در انجام پروژه های عمرانی و منظر  بايد در باره مفهوم اصلي طرح آگاهي داشته باشد ، و در ارتباطات تيمي رويکردي مثبت داشته باشد، پيمانکار را با  مالک و اسناد طرح آشنا سازد، و همواره از پيشرفت کار در حال اجرا سايت آگاه باشد. شرکت ناظر بايد از موقعيتهاي بالقوه اي که منجر به معضلات قراردادي می شود آگاه باشد و اسناد را بي کم و کاست حفظ کند. شرکت آتیس فعالیت نظارت بر ساخت و ساز (سرپرستي ساخت و ساز) به صورت تخصصی صورت می دهد  تا اطمينان حاصل شود که هدف اسناد اصلي طرح در طول فرآيند ساخت و ساز حفظ مي شود.

مستندات ساخت و ساز به تنهايي ضمانتی برای ساخت و ساز مطلوب يک پروژه نیستند .و نظارت مهم ترين مرحله براي اطمينان از  تحقق تمامي اهداف طراحي است.ما در شرکت منظرسازان آتیس معتقدیم که دستکاه نظارت تنها نباید ناظر پیشرفت ساخت و ساز باشد بلکه می بایست در صورت لزوم راهنمایی های لازم را به پیمانکار جهت اجرای صحیح و اصولی فعالیت خود در چارچوب اصول و ضوابط حرفه ای ارایه نماید. در فرایند نظارتی تعریف شده، کارشناسان شرکت وضعيت کار در حال اجرا و پردازش را بررسي و ثبت مي کند و هرگونه تناقض و مغايرت با اسناد را به صورت کتبی به کارفرما گزارش مي دهد.

نظارت مناسب بر ساخت و ساز  تنها زمانی حاصل می شود که شرکت ناظر آگاهي کامل از از فرآيند طراحي و اجرای پروژه داشته باشد  و کارشناسان شرکت منظرسازان اتیس به خوبی به این فرآیند اشراف دارند.

بسته به نوع قرار داد، موضوعات مورد بررسي شرکت ناظر در سايت  مي تواند شامل موارد زير باشد . کارشناسان شرکت آتیس نسبت به کلیه موضوعات ذیل آشنایی کامل دارند:

-بررسی کلی کار جاري به منظور تعیین ميزان پيروي از اسناد ،تهيه يادداشت در باره  بهداشت محل کار و هرگونه خطرات ايمني آشکار، توجه به کار آينده به منظور اجتناب از هماهنگ سازي مجدد امور (گذشته  از ابزار و روش ها)، و توجه به حفاظت و نگهداري از کار تکميل شده  تا قبل از تحويل نهایی پروژه .

-نظارت ويژه روی درجه زيبا شناختی پیکره تراشی زمین و و هماهنگ سازی آن  با مکان زهکش. 

- بررسی قالب بندي روسازي بنا  قبل از مستقرسازی ديوارهاي بتوني، جدول ها، و ديگر اجزاي بتوني در جا ريخته، به منظور اطمينان از مطابقت بنا با قالب ، جلوگري از آشفتگي شکل لبه کار، شيب هاي عرضي و شيب هاي اصلي جهت پيروي ضوابط طراحی

-تاييد نمونه ها و ماکت هاي از نقطه نظر ،نما، رنگ و طرح کارها  و نيز تطابق  آنها با اسناد قرارداد.

-بررسي ديگر سازه هاي هارد اسکيپ که در حوزه فعاليت شرکت ناظر هستند:وسايل چوبي،آب نماها ،ديوارها ،حصارها و غيره به منظورتطابق با اسناد قرارداد .

-بررسی مسير شاخه اصلي و لوله فرعي آبياري .تنظيم نازل و آزمايش آن.

-بررسی انطباق مواد گياهي با  استانداردهاي کيفي

-بررسی مکان يابي درختان و درختچه ها،تاسيسات زيرزميني ،علايم و سيستم روشنايي به منظور جلوگيري از تزاحم آن ها.

-بررسي شکل خط بستر گلدان و فاصله مناسب کاشت گياهان از یکدیگر

-بررسی مکان يابي مبلمان هاي سايت و هماهنگي آن  با علايم و سيستم روشنايي.

 

همکاران این شرکت در نقش نظارتی خود وطایف مشخص و از پیش تعیین شده ای دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

ایجاد روابط مثبت با کارفرما و پیمانکار در پروژه

دوره ساخت و ساز هر پروژه اي مي تواند دشوار باشد. شکل دادن و حفظ رابطه مثبت با مالک، تيم طراحي و پیمانکاران  تواند به کاهش کشمکش هاي احتمالي کمک کند. کارشناسان این شرکت ضمن آموزش اصول برقراری ارتباط موثر دارای رویکرد مثبت بافتن راهکار به جای شناخت مقصر هستند و سعی می نمایند شناخت مشکل را با راه حل هاي پيشنهادي توام کنند، برای کارشناسان شرکت آتیس حتي هنگامی که  سايرين خیلی با خوش بينی برخور نمی کنند.  ايجاد روالي آرام در نظارت بر ساخت و ساز ،به عنوان یک اصل حرفه ای همواره مد نظر است و این مر سبب مب شود کارفرمایان و پیمانکاران  با احتمال بيشتري شاهد اجراي موفقيت آميز طرح هاي خود باشند. .

حفظ و به روز رسانی اسناد

نگهداري از عالی ترین  اسناد مکاتبه اي و قراردادي، مکاتبات ورودی و خروجی، اطلاعات پروژه و نقشه ها، در طول دوره طراحي و مستند سازي و تا مرحله ساخت و ساز اهميت ويژه دارد.

طي دوره ساخت و ساز شرکت ناظر براي ارايه نسخه اي از گفتگوها و تفاهمات بين طرف هاي مختلف، فراخوانده مي شود. وظيفه شرکت ناظر اين است که پیشینه ای از  فرايند طراحي- از مفهوم اوليه گرفته تا آماده سازي اسناد قرارداد- همزمان با پيشرفت پروژه بداند و بتواند براي  مراجعه های بعدی خود، به آن اسناد کتبي اتکا کند.

. بدون مستند سازي دقيق، بسياري از افکار، ایده ها و مقاصد در اين تغيیرات فراموش شده و از بين مي روند. اين وظيفه شرکت ناظر است تا شواهد و مدارکي از ايده هاي اصلي  بياورد و نحوه تاثير گذاري آن ها بر اسناد قرار داد را روشن سازد.

شرکت آتیس دارای يک سيستم منظم  و اتوماتیک ثبت سند ، است تا همه مکاتبات ورودي و خروجي ثبت شود..

پس از تکميل پروژه،شرکت ناظر بايد بهترين اسناد ثبت شده را در اختيار داشته باشدتا در صورت لزوم براي مرتفع سازي مشاجرات احتمالي بتواند از آن ها بهره گيرد. در صورتي که میانجیگري يا هر عمل قانوني ديگر از سوي شرکت ناظر ضرورت پدا کند، برخورداري وي از اسناد مناسب، باعث اعتبار و باورپذيري صحبت هاي او مي شود که این موضوع در شرکت آتیس به صورت جدی پیگیری می شود.

توجه به ايمني و امنيت

اعمال اقدامات ايمني و امنيتي وظيفه همه افراد مشغول در پروژه است.شرکت ناظر ،هميشه بايد از مسايل اطراف سايت ساخت و ساز با خبر و از ايمني کارکنان خود و سايرين مطمئن باشد.

همه افراد مشغول در سايت از جمله شرکت ناظر موظف هستند هرگونه موقعيت خطرناک را به مدير سايت يا مالک گزارش دهند و این موضوع در شرکت آتیس همواره مورد توجه بوده است. 

بررسی اختتام پروژه و تکميل اصولي آن

قبل از تحویل قطعی و موقت کار توسط پیمانکار، کارشناسان شرکت آتیس با انجام بازددیهای میدانی موشکافانه و دقیق مواردي را که به تکمیل، تعمير، يا جایگزینی نياز دارد را بررسي و شناساي می کنند. این شرکت در چند بازديد از سايت شرکت کند و يک پانچ ليست مکتوب رسمي تهيه کند .اين پانچ ليست  گوياي وظايف باقيمانده اي است که بايد توسط پيمانکار انجام  شود. متعاقبا ،شرکت ناظر در يک  بازدید میدانی ديگر شرکت مي کند تا اصلاحات را ارزيابي و به نماينده مالک پشنهادات کتبي خود را ارايه کند..

پیگیری پرداخت به پیمانکار

یکی از کارهای ویژه ای که در شرکت آنیس صورت می پذیرد بررسی صورت وضعیت ها و فاکتورهای شرکت پیمانکار است.با توجه به اینکه موضوع فضای سبز یک مبحث جدید در حوزه طراحی و اجراست و صورت و فاقد صورت وضعیت مشخص است و نیز دارای تنوع قیمتی و کیفی زیاد است، بررسی صورت وضعیت های شرکت های پیمانکاری بسیار حایز اهمیت است. در انجام اين کار شرکت ناظر فاکتورها را با ميزان کار انجام شده توسط پيمانکار تطبيق داده و مقايسه مي کند که آيا کار به طور رضايت بخشي کامل شده يا خير و آيا مبلغ فاکتورها با درصد تکامل کار متناسب است يا خير.پس از انجام بررسی های کارشناسی،کارشناسان شرکت در باب پذيرش ياعدم پذيرش پرداخت به پيمانکار طبق آنچه تقاضا کرده است، نامه ای خطاب به کارفرما تهيه مي کند .

 

جدیدترین مطالب
تماس با ما

آدرس:تهران خیابان شریعتی . خیابان ظفر .کوچه صبر پلاک ۱ واحد ۶

تلفن: 02122925963 - 02122374680

پست الکترونیکی روابط عمومی شرکت: [email protected]